Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ορίσατε στο στο exm.gr, μια σελίδα της ΕΧΜ Ι.Κ.Ε. (“εταιρία”, “εμείς”, “μας”). Η πρόσβαση, εγκατάσταση και / ή χρήση του λογισμικού μας, των υπηρεσιών και των διαδικτυακών μας τόπων (συλλογικά οι “Υπηρεσίες”) υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο ακόλουθο κείμενο υπό τον τίτλο “Όροι & Προϋποθέσεις”, στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες (συλλογικά “Συμφωνία”). Ο τελικός χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη ή επισκέπτης των Υπηρεσιών μας καλείται στο εξής “πελάτης”, ανεξαρτήτως εάν συμβάλλεται με την εταιρία μέσω εγχρήματης σχέσης ή όχι.

Συμφωνία

Με το παρόν ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεται από όλους τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας. Επιπλέον, η χρήση των Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Η τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωση οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης αυτής της Συμφωνίας βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας και μπορεί να υλοποιηθεί με ή χωρίς προειδοποίηση του πελάτη. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της εταιρίας κατόπιν υλοποίησης οποιωνδήποτε τέτοιων τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων, ο πελάτης δηλώνει την αποδοχή και τη συμφωνία του για τη δέσμευση από αυτές. Ο πελάτης μπορεί να διαβάσει τα ισχύοντα αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη σελίδα με τίτλο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συνδρομητής

Ο πελάτης εγγυάται ότι (α) αν είναι ιδιώτης, είναι άνω των 18 και σε κάθε περίπτωση νομικά πλήρως επαρκής να συνάψει και να δεσμευτεί από αυτή τη Συμφωνία, ή (β) αν είναι νομικό πρόσωπο τότε είναι εταιρία ή συνεργασία εταιριών ή άλλη νομική οντότητα, η οποία διατηρεί κάθε νομική δικαιοδοσία και ισχύ για να συνάψει και να δεσμευτεί από αυτή τη Συμφωνία. Εάν είναι νομική οντότητα δηλώνει και εγγυάται ότι έχει την εξουσία να δεσμεύει την οντότητα αυτή και όλα τα άτομα που ασχολούνται ή προσλαμβάνονται από την οντότητα αυτή και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες.

Εξουσία για χορήγηση πρόσβασης μέσω των Υπηρεσιών στις συσκευές του πελάτη

Ο πελάτης υποστηρίζει και εγγυάται (αφ’ εαυτού ή / και εκ μέρους οποιασδήποτε οντότητας εκπροσωπεί) ότι ο ίδιος και / ή η εν λόγω οντότητα έχουν πλήρη νομική εξουσία να παραχωρήσουν πρόσβαση στις συσκευές τους μέσω των Υπηρεσιών.
Η εταιρία δεν εξακριβώνει τις πληροφορίες που παρέχονται από ή την ταυτότητα οποιουδήποτε από τους χρήστες των Υπηρεσιών της. Ως εκ τούτου, εάν ο πελάτης παρέχει πρόσβαση στις συσκευές του σε οποιονδήποτε δε συνιστά προσωπικό της εταιρίας, η εταιρία δεν καθίσταται υπεύθυνη εάν τα άτομα αυτά δεν είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι. Ο πελάτης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την εξακρίβωση της ταυτότητας εκείνων στους οποίους παρέχει πρόσβαση στις συσκευές του, καθώς και στο να καθορίσει την πρόθεση και την έκταση αυτής της πρόσβασης.
Δε θα πρέπει να αποδέχεται αίτημα παροχής πρόσβασης στις συσκευές του για υποστήριξη ή συντήρηση ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό από άγνωστα άτομα ή εταιρίες, εκτός εάν έχει εξακριβώσει την ταυτότητά τους και είναι βέβαιος ότι επιθυμεί να τους παραχωρήσει τέτοια πρόσβαση.

Εξουσιοδοτημένη υποστήριξη

Εάν μέσω των Υπηρεσιών μας ο πελάτης αιτηθεί την πρόσβαση στις συσκευές του από εμάς ή κάποιον από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας για λόγους συντήρησης ή υποστήριξης, η εν λόγω πρόσβαση θα δοθεί όταν αναθέσουμε σε κάποιο άτομο του προσωπικού μας ή συνεργάτη μας (“Προσωπικό Υποστήριξης”) τη συγκεκριμένη εργασία.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ή παρέχεται από την εταιρία παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της, εκτός των περιπτώσεων που δηλώνεται ότι γίνεται χρήση ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η εκάστοτε άδεια, η οποία διέπει το ελεύθερο / ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται. Τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται από την εταιρία, όπως και συνοδά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρίας, εκτός εάν ρητώς δηλώνεται διαφορετικά, όπως για παράδειγμα στη διάθεση δεδομένων ως “ανοιχτά δεδομένα”.

Το περιεχόμενο, τα δεδομένα και κάθε άλλη ψηφιακή πληροφορία που μεταφορτώνει ο πελάτης για τη χρήση των Υπηρεσιών παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του πελάτη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τυχόν άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, όπως πνευματική ιδιοκτησία, πατέντες κ.ά.
Ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν έχει και δε διεκδικεί κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα στους εξυπηρετητές (servers) ή σε άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παροχή των Υπηρεσιών. Ομοίως, δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον ως προς το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους εξυπηρετητές (servers) ή μεταδίδονται μέσω των Υπηρεσιών, πέραν των δικών του δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

Ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι για τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται λογισμικό ή υλικό (hardware) από τρίτους για την παροχή των Υπηρεσιών, τότε εκείνος θα συμμορφώνεται προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση των εν λόγω πόρων.
Εμπιστευτικότητα

Η εταιρία συμφωνεί ότι δε θα χρησιμοποιήσει, ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν εξαναγκαστεί από τις αρμόδιες αρχές για λόγους συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία. Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του πελάτη ασφαλείς από τρίτους.

Πελατολόγιο και χρήση εμπορικού σήματος πελάτη

Ο πελάτης συμφωνεί και παραχωρεί στην εταιρία την άδεια και τα δικαιώματα για καταχώρησή του σε λίστα πελατών ή για προβολή του εμπορικού του ονόματος / σήματος στο πελατολόγιο της εταιρίας. Η άδεια αυτή λήγει στο τέλος της περιόδου συνδρομής και δε δύναται να επεκταθεί σε άλλες μορφές διαφήμισης που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό της εταιρίας.

Αναστολή των Υπηρεσιών

Ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η εταιρία μπορεί να προβεί στην αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών, εν συνόλω ή εν μέρει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη ή σε αντιπρόσωπό του στις περιπτώσεις που: (i) ο πελάτης δε συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης, (ii) ο πελάτης δε συνεργάζεται με την εταιρία σε έρευνα για τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας συμφωνίας, (iii) η εταιρία θεωρήσει ότι η αναστολή των Υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών της, (iv) ο ψηφιακός χώρος του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή των Υπηρεσιών προς άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, (v) αποσταλεί κλήτευση, δικαστική απόφαση ή όταν απαιτηθεί από το νόμο.

Πληρωμές Υπηρεσιών

Ο πελάτης υποχρεούται να εκτελεί τις πληρωμές που του αναλογούν, καθόσον η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές των παρεχόμενων Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τον πελάτη. Για κάθε παρεχόμενη Υπηρεσία επί πληρωμή, η πληρωμή πραγματοποιείται τη στιγμή της παραγγελίας ή της ανανέωσης. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη πληρωμή, η Υπηρεσία δεν ενεργοποιείται. Εάν η συνδρομή της Υπηρεσίας δεν ανανεωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της, τότε η Υπηρεσία απενεργοποιείται, αλλά το περιεχόμενο παραμένει διαθέσιμο στη βάση δεδομένων της εταιρίας για 30 επιπλέον ημέρες. Στο χρονικό διάστημα αυτό, η Υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου, κατόπιν πληρωμής της συνδρομής από τον πελάτη. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών, και εφόσον δεν έχει ανανεωθεί η συνδρομή από τον πελάτη, η εταιρία προχωράει σε διαγραφή των δεδομένων του πελάτη από τη βάση δεδομένων.

Διάρκεια, Λήξη και Ακύρωση

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση και εξόφληση της παραγγελίας ενός πακέτου από τον πελάτη. Έχει ισχύ από την εξόφληση της συνδρομής και για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της συνδρομής. Ανανεώνεται με την εξόφληση της ανανέωσης συνδρομής από τον πελάτη, και για αντίστοιχο χρονικό διάστημα με το χρονικό διάστημα της ανανέωσης. Η Συμφωνία λήγει στην περίπτωση που ο πελάτης δεν ανανεώσει τη συνδρομή του, ή αν ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες. Επιπλέον, η Συμφωνία παύει να ισχύει στην περίπτωση που υπάρξει καταγγελία παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων που τη συνιστούν.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη γίνεται κατόπιν αίτησης ακύρωσης παραγγελίας, όπως ορίζεται από τις σχετικές διαδικασίες, και εφόσον: (α) η ακύρωση γίνει εντός 30 ημερών από την ενεργοποίηση του πακέτου, και (β) δεν έχει γίνει παραβίαση κάποιου εκ των όρων και προϋποθέσεων της παρούσης. Στην περίπτωση που το εν λόγω ποσό περιλαμβάνει επιπρόσθετα έξοδα, όπως ενδεικτικά προμήθειες τρίτων ή τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, πρόσθετες υπηρεσίες κ.λπ., τα έξοδα αυτά παρακρατούνται από το ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Εφαρμογή για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στη βάση των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα Συμφωνία έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οι όροι που περιέχονται στον παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων εκδόσεων της παρούσας Συμφωνίας και / ή τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της εταιρίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να αλλάζει τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Αποποίηση εμμέσων εγγυήσεων

– Η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Οι Υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν” και “ως είναι διαθέσιμες”.
– Η εταιρία αποποιείται όλων των εγγυήσεων οποιουδήποτε είδους, ρητών ή σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.
– Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες σε δεδομένα ή συσκευές, άμεσες ή επακόλουθες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών από τον πελάτη.
– Ο πελάτης συμφωνεί να υπερασπιστεί, αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβή την εταιρία από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, έξοδα αστικής ευθύνης και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, των δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.
– Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει μόνο περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης των Υπηρεσιών.
– Επειδή η εταιρία δεν εγγυάται τη δίχως σφάλματα παροχή των Υπηρεσιών, ο πελάτης συμφωνεί ότι θα τις χρησιμοποιεί προσεκτικά και θα αποφύγει να τις χρησιμοποιεί με τρόπους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε απώλεια ιδιοκτησίας ή πληροφοριών δικών του ή οποιουδήποτε τρίτου.
– Η εταιρία παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των πελατών. Τα backups αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα για μέγιστη ασφάλεια σε cloud servers, με τον πελάτη να διαθέτει το μοναδικό κλειδί αποκρυπτογράφησης. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Επικοινωνία

Κάθε ερώτηση, σχόλιο ή άλλη ανάγκη επικοινωνίας με την εταιρία είναι ευπρόσδεκτη και ο πελάτης μπορεί να την απευθύνει στο [email protected].